برخی مدیران با هماهنگی‌‌ تابعیت خود را مخفی می‌کنند