خبرنگاران نشست خبری مربی نفت آبادان را تحریم کردند