درخواست آقای سفیر از سازمان بین‌المللی درباره سانچی