آمریکا به دنبال حفظ کانون‌های مناقشه در غرب آسیاست