اجماع خارجی و داخلی حاکی از زیان‌بار بودن فضای مجازی است