تشکیل کمیته اقتصادی در دولت برای بررسی وضعیت تولید