بازدید وزیر جهادکشاورزی از کانون ریزگردها در اهواز