روحانی بابت استفاده از کلمه «قوطی» از مردم عذرخواهی کند