نوبخت: لطف کنید بگویید از چه محلی کشور را اداره کنیم