رشیدپور آقای رئیس جمهور را با کودکی که از ولوو پیشنهاد کار داشت اشتباه گرفته بود!؟