روایت مجری تلویزیون از تصویربرداری مراسم ورود امام(ره)