برخی از زلزله زدگان گیلانغرب حتی چادر هم تحویل نگرفتند