مرغ مسئولان ترافیکی یک پا دارد/طرح پرابهام در مرحله نرخ گذاری