ایمنی برج‌ها و ساختمان‌های شهر را چگونه افزایش دهیم؟