ابر بدهکار بانکی که خود را با نام یکی از مسئولان معرفی می‌کند