انتقاد ازواردات برنج/چه کسانی حجتی راتحت فشار قرار دادند