موافقت با فوریت رفع ابهام از فعالیت "قهوه‌خانه‌های سنتی"