ماجرای تخریب خانه‌ای توسط شهرداری که مالک در آن بود