«مغزهای کوچک زنگ زده»؛ فیلمی از کارگردانی متفاوت +تصاویر