مطهری: هر کسی یا هر نهادی که درآمدی دارد باید مالیات بدهد