سیف: هیچکس در ایران و دنیا بیت کوین را تایید نمی کند