اظهار نظر مهاجرانی درباره فیلم منتشر شده از جلسه خبرگان رهبری