آقای کارگردان: نمی‌خواهم مثل بقیه سینمای ایران شوم