آقای رئیس جمهور شفافیت را از این دو موضوع شروع کنید