روایت عروسک گردان جناب‌خان از عشقی که به این عروسک محبوب دارد