معاون دستگاه قضا: تمام سرحلقه‌های اغتشاش شناسایی شده‌اند