شباهت نخبه ۱۱ ساله با دختری که انرژی هسته‌ای کشف کرد!