دستور روحانی برای نوسازی بافت فرسوده به دیوار خورد