شفر: به همسرم نگویید تبریز فرش و شیرینی خوبی دارد!