خبر وزیر از راه‌اندازی صندوق حمایت از فعالیت‌های فرهنگی