ترامپ جای توهین به ملت ایران به فکر گرسنگان آمریکایی باشد