از پیروزی در سوریه، تا شکاف در اروپا و تضعیف آمریکا