رقیب روحانی در انتخابات: نباید با اغتشاش‌گران مماشات کرد