افراد آموزش‌دیده در دستگاه‌های اطلاعاتی بیگانه مخل امنیت کشورند