جان کری: چیز زیادی از اتفاقات اخیر ایران نمی‌دانیم