سردار سلامی: ۹ دی لیلةالقدری است که از هزاران ماه برای انقلاب ما زیباتر شد