حماسه ۹ دی پاسخی کوبنده به فتنه‌گران و پشتیبانان خارجی است