رئیسی: مقام معظم رهبری در فتنه ۸۸ از «جمهوریت» نظام دفاع کردند‌