رئیس قوه قضاییه به میان روحانیون و نخبگان ایلام رفت