مهناز افشار: اینجا نانسی هستم، آنجا مدافع بچه های بدسرپرست