جهانگیری دستور نظارت مستمر بر بازار و قیمت‌ها را صادر کرد