کوچک‌ترین بی‌احترامی از من دیده باشید، فوتبال را کنار می‌گذارم