با نهادهایی که در زلزله کم‌کاری کنند برخورد قضایی می‌کنیم