روایت پلیس از سوءاستفاده مافیای موادمخدر از معتادان