معلولان از پرداخت هزینه‌های انشعابات آب و برق معاف شدند