به زخم ناخن آن دست‌های بسته قسم/ به یاد غواصان شهید