واحدهای «بساز و بندازها» چقدر در برابر زلزله تاب می‌آورند؟