ممنوعیت تازه در انتخاب مدیران شرکتهای ایرانی در خارج +سند