آمریکا نمی تواند برای کشورهای منطقه تعیین تکلیف کند