آستانه تحمل مردم برای افزایش قیمت‌ها پایین آمده است